Inleiding

U kan zich afvragen waarom u met ons (of met om het even welke professional) zou moeten werken. Er zijn immers dienstenleveranciers en software voorhanden die u toelaten om op een vrij eenvoudige manier uw eigen website te creëren. Of je kan gebruik maken van pakketten zoals WordPress, Joomla of Drupal.
Je zou dat inderdaad kunnen doen. En het resultaat zal navenant zijn: een middelmatige website waar niemand aandacht aan besteedt. Die waarschijnlijk een aantal wettelijke vereisten niet naleeft. En die waarschijnlijk ook niet correct getoond wordt op de verschillende toestellen die de bezoekers gebruiken. En u kan er donder op zeggen dat er nog andere aspecten zijn die u ook over het hoofd gezien hebt. Het zijn slechts enkele redenen waarom u het beter niet zelf doet. Hebt u gedacht aan:

  • Gebruikerservaring (User Experience): snelheid van de pagina’s, leesbaarheid (visueel en verstaanbaarheid), navigatie-gemak en structuur van de inhoud;
  • Economische Overwegingen: opportuniteitsanalyse, haalbaarheidsstudie, SWOT Analyse, Return on Investment en grensnutsoverwegingen
  • Standaarden: toegankelijkheid van uw site, is die mobielvriendelijk, zoekmachine optimalisatie (SEO)

Gebruikerservaring
(User Experience)

Snelheid

Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat de meeste gebruikers niet langer dan enkele seconden willen wachten voor ze iets te zien krijgen. U mag dan wel een enorm fraaie website hebben, maar als het minuten duurt voor de gebruiker die te zien krijgt, dan verliest u bezoekers.

Snelheidsmeter

Om een site maken die snel laadt, moet grafisch materiaal geoptimaliseerd worden, moeten teksten soms opgesplitst worden in meerdere pagina's, etc. En daar begint het pas mee. U moet Javascript en CSS-bestanden "minimaliseren" in omvang. U moet serverinstructies geven om bepaalde zaken te comprimeren, en/of in een cache te bewaren.

Leesbaarheid

Uw teksten moeten leesbaar en verstaanbaar zijn. Goeie teksten zijn geen evidentie. Het schrijven van leesbare teksten die de boodschap klaar en duidelijk overbrengen, is een kunst op zich. De zinnen mogen niet te lang zijn. (Een goede vuistregel is dat een zin niet meer dan 20 woorden mag bevatten). Teksten op een computerscherm mogen ook niet te breed over het scherm gespreid worden. (Als er meer dan 65 karakters na elkaar staan, moeten de ogen weg en weer gaan om de tekst te lezen. Daardoor gaat men trager lezen, en bouwt men onbewust een weerstand op). En dan hebben we het nog niet over correct taalgebruik gehad...

Leesbaarheid

De teksten op uw website geven de bezoekers een eerste indruk van het kwaliteitsniveau dat u levert. Dan wil u tikfouten en stijlfouten vermijden.

Navigatie-gemak en structuur

Het is niet voldoende dat uw website een antwoord kan bieden op iedere vraag die een bezoeker zou kunnen hebben, als die bezoeker dat antwoord niet kan vinden. Nogal wat websites zijn een warboel van links waar de gebruiker door de bomen het bos niet meer kan zien. Of soms is de informatie zo diep begraven in de site, dat de gebruiker opgeeft voor hij alle noodzakelijke stappen doornomen heeft.

Een wel overdachte boomstructuur, een site overzicht, een zoekfaciliteit, voldoende interne navigatielinks die duidelijk herkenbaar zijn ... dragen allemaal bij tot het navigatie-gemak van de site. Hoe omvangrijker uw site, hoe groter de uitdaging om de navigatie overzichtelijk te houden. Een overzichtelijke boomstructuur en overzichtelijke menu's kunnen wonderen doen.

Economische Overwegingen

Opportuniteitsanalyse

In een opportuniteitsstudie wordt nagegaan of het wel opportuun is om uw project te realiseren. Er wordt rekening gehouden met zaken als vraag en aanbod, met marktvereisten, enz.

Een concreet voorbeeld kan veel verduidelijken: een klant wou zijn diensten via het Net aanbieden. Hij had uitgerekend hij bepaalde soorten advies goedkoper via het Internet kon aanbieden, dan in persoon. Het leek een goed idee. Maar de opportuniteitsanalyse toonde aan dat er al minstens 20 websites waren die dezelfde adviezen gratis aanboden. Deze klant moest zijn dienstenaanbod bijschaven, of anders zou er geen vraag naar bestaan omdat anderen zijn dienst al gratis aanboden.

Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie

Een klant vroeg een offerte voor een project dat hij voor ogen had. Het was een omvangrijk project, met gebruikers in meerdere talen, en met bepaalde authenticatie-vereisten, waarvoor de klant een bepaalde technologie voor ogen had.

De haalbaarheidsanalyse toonde aan dat het aanbieden van de informatie in de gewenste talen de kosten zou verviervoudigen. De kosten zouden daar bovenop nog eens met een factor vier de hoogte ingaan indien gebruik zou gemaakt worden van de beoogde technologie, terwijl andere technologieën tot dezelfde resultaten konden komen.

De haalbaarheidsstudie maakte duidelijk dat de klant 95% van zijn doelstellingen kon bereiken, aan 6.75% van de prijs.

SWOT Analyse

Een SWOT-analyse is een strategische planningsmethode die wordt gebruikt om de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen te evalueren m.b.t. een project of onderneming. Eerst wordt de doelstelling van de onderneming of het project gedefinieerd en vervolgens worden de interne en externe factoren geïdentificeerd die gunstig/behulpzaam dan wel ongunstig/schadelijk zijn voor het bereiken van dat doel.

SWOT Analyse

De sterke punten zijn de kenmerken van de persoon of de organisatie die nuttig zijn voor het bereiken van de doelstelling. De zwakke punten zijn de kenmerken van de persoon of de organisatie die schadelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling. De kansen zijn de externe omstandigheden die nuttig zijn voor het bereiken van de doelstelling. De bedreigingen zijn de externe omstandigheden die de doelstelling schade zouden kunnen berokkenen.

Return on Investment / grensnut

Zal uw project winstgevend zijn, of u geld kosten? Kunnen de kosten worden gedrukt? Kan de doeltreffendheid van de middelen worden verhoogd? Soms kan een beetje meer geld investeren, u achteraf een bom geld besparen.

Bij Lamiroy Consulting willen wij de automatisering maximaliseren. Op meer dan één gelegenheid bemerkten we dat processen manueel gedaan werden of door middel van diensten die door derden aangeboden werden. Wij hebben oplossingen bedacht die resulteerden een betere aanwending van de middelen. Dit gebeurde meestal door processen te automatiseren om gegevens verzamelen en/of te verwerken. Strikt genomen was het niet nodig om deze processen te automatiseren om de gestelde doeleinden te bereken. Maar door ze te automatiseren, kwamen middelen vrij die dan beter gebruikt konden worden voor andere taken. Deze extra investeringen resulteerden in een grote "return on investment," omdat ze een hoog grensnut hadden.

Standaarden

Het Internet verandert voortdurend, en snel. Continu komen nieuwe normen tot stand, en de 'best practices' moeten zich dienovereenkomstig aanpassen. Websites die enkele jaren geleden ‘state of the art’ waren, en toen voldeden aan alle normen en beste praktijken, zijn thans verouderd. Het is bijv. een feit dat geen enkele website die vóór 2010 ontworpen is, nog voldoet aan de hedendaagse normen en beste praktijken.

Web Standards

Wist u dat als u gegevens van de bezoekers van uw website verzamelt, u dan, bij wet, in de meeste landen een privacyverklaring hebben moet? Ook een disclaimer en een overzicht van de site worden sterk aanbevolen.

Weet u of uw site aan de huidige standaarden voldoet? Als u niet zeker bent, is dat waarschijnlijk niet het geval.

Toegankelijkheid

"Hoe toegankelijk is uw site voor visueel gehandicapten?" De vraag is niet louter retorisch, en heeft niet enkel te maken met hoe "politiek correct" uw site is. Sinds 2010 is het binnen de EU een wettelijke verplichting!
Personen met een visuele handicap gebruiken vaak speciale software en of toestellen (‘readers’ genaamd) die de inhoud van webpagina's voor hen leest. Als u op uw website een louter grafische navigatie gebruikt, dan maakt dat uw site waardeloos voor visueel gehandicapten. U moet daarom semantische opmaakmarkeringen in de code integreren die aan de ‘readers’ uitleggen welke onderdelen van de pagina de navigatie, de eigenlijk inhoud, enz. bevatten.
Een website maken die "toegankelijk" is, vergt kennis van wat je extra moet doen, en wat je moet laten.

Toegankelijkheid

Mobielvriendelijk

Wanneer u deze site bezoekt, is de kansen groot dat u dit doet door middel van een mobiel toestel. Gemiddeld maken twee op drie bezoekers van deze website op dit moment gebruik van een mobiel toestel.

Indien uw website niet mobielvriendelijk is, dan verliest u bezoekers die op uw site niet terecht kunnen. Met een website die niet mobielvriendelijk is, mist u waarschijnlijk twee derden van uw doelgroep. Daar komt nog bovenop dat Google sinds mei 2015 een hogere score geeft aan mobielvriendelijke sites. U mist m.a.w. niet alleen twee derden van uw doelgroep, zij worden bovendien naar de websites van uw concurrenten geleid.
Er zijn geen uitzonderingen: een mobielvriendelijke website is thans een noodzaak.

Zoekmachine optimalisatie (SEO)

Ervoor zorgen dat uw website goed scoort in de verschillende zoekmachines op het Net, is ook een kunst op zichzelf. De pagina's moeten zorgvuldig geselecteerde trefwoorden ("key words") bevatten, evenals een wel-geformuleerde beschrijving. Idealiter moeten die trefwoorden voorkomen in de zgn. "headings," maar ook in de teksten, in de titels... En een beschrijving moet idealiter woordelijk zowel in de tekst als in de heading voorkomen.

Tegenwoordig moet een site ook mobielvriendelijk en toegankelijk zijn. Een overzicht hebben, evenals een disclaimer en een privacyverklaring draagt ook bij tot een betere score.

Het is slechts een greep uit de tientallen regeltjes die men voor ogen moet houden om ervoor te zorgen dat een website goed scoort. Alsof dat nog niet complex genoeg was, heeft iedere zoekmachine zijn eigen criteria die de score beïnvloeden. Dat maakt die regeltjes daarom niet minder belangrijk. Want wie wil dat zijn website slechts op de 300e pagina met zoekresultaten terug te vinden is?